Products

لوله های سیلندری H8وH9


قطرداخل:۳۰تا۶۰۰mm
آلیاژ:st52
تلورانس:H8وISO H9
نوع کشش:سرد
سیلندری H8:مورداستفاده درهیدرولیک(ساخت جک های حساس باتلورانس بالا)
سیلندریH9:مورد استفاده درهیدرولیک:(ساخت جک باتلورانس پایین مثل بازوی جک تراکتور)

میل کروم


الیاژ:ck45
سایز:از6mmالی200mm
طول شاخه:6 الی 8متر
میزان ضخامت کرم در قطر:50 الی 60 میکرون با استانداردجهانیf7
مورد استفاده: در جک های هیدرولیکی جک های تک انتن ، اسانسور ،بالابر و پنوماتیکی و ...

لوله های مانیسمان


الیاژ:st37,st52 ,vcn
سایز:از1/2 الی 120 اینچ در رده های 40 , 80, 160
طول شاخه:6 الی 12 متر
مورد استفاده: در جک های هیدرولیکی جک های تک انتن ، اسانسور ،بالابر و پنوماتیکی و ...

لوله های بیرون کروم


الیاژ:st52
سایز:40mm الی 200mm
طول:3 الی 7متر
میزان ضخامت کروم درسطح:50 الی 60 میکرون استاندارد جهانی با دقت f7
مورد استفاده: در جک های هیدرولیکی ،اسانسور،بالابرو...

میل هاردکرم(اینداگشن)


آلیاژ:ck45
سایز:از6mmالی200mm
طول شاخه:6 الی 8متر
میزان ضخامت کروم در قطر:50 الی 60 میکرون با استانداردجهانیf7
میزان سختی :50 الی 60راکول
مورد استفاده :در جک های هیدرولیکی (جک های بازوی ماشین های راه سازی و جرثقیل های سنگین و...

لوله های بیرون سنگ


الیاژ:st52
سایز:45 mm الی 200mm
طول:6 الی 9 متر
مورد استفاده: در جک های هیدرولیکی ،اسانسور،بالابرو...

لوله های بیرون سنگ


الیاژ:st52
سایز:45 mm الی 200mm
طول:6 الی 9 متر
مورد استفاده: در جک های هیدرولیکی ،اسانسور،بالابرو...