محاسبات

 

فرمول محاسبه وزن ورق و تسمه :

ضخامت (mm) × عرض (mm) × طول × 7.85= (kg)

فرمول محاسبه وزن گرد :

قطر (mm) × قطر (mm)× 3.14 × 7.85 ÷ 4000× طول = (kg)

فرمول محاسبه وزن پولک :

قطر (mm) × قطر (mm)× ضخامت (mm) × 6.165 = (kg)

فرمول محاسبه وزن لوله بر مبنای 6 متر :

قطر خارجی (mm) - ضخامت (mm) × ضخامت (mm) × 0.147 = (kg)